Thông báo v/v hỗ trợ khó khăn cho sinh viên năm 2022

Thông báo v/v hỗ trợ khó khăn cho sinh viên năm 2022

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v hỗ trợ khó khăn cho sinh viên năm 2022

Quyết định vv hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên 2022 và Quyết định vv hỗ trợ chi phí học tập năm 2022 theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg. Nhà trường chuyển khoản tiền vào tài khoản sinh viên từ 13/12 đến 16/12/2022.