Thông báo v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K19 ngành CNTT và TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K19 ngành CNTT và TTĐPT

Bởi Nguyen Xuan Thang -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K19 ngành CNTT và TTĐPT

Điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp
  • Điểm TBC học tập hệ 4 tính đến hết năm học thứ 3 ≥ 3.0
  • Điểm TBC các học phần chuyên ngành hệ 4 tính đến hết năm học thứ 3 ≥ 3.0
  • Số Tín chỉ tích lũy (TCTL) đạt 75% số tín chỉ của Chương trình đào tạo (từ 104 TCTL trở lên)
Tiêu chí xét duyệt đăng ký Khóa luận tốt nghiệp
  • Số lượng sinh viên được duyệt không vượt quá 20% tổng số sinh viên toàn khóa. Đối với K19 năm học 2022-2023, số lượng sinh viên được duyệt tối đa 44 sinh viên ngành CNTT và 10 sinh viên ngành TTĐPT
  • Trong trường hợp số lượng đăng ký nhiều hơn số lượng trên, Khoa sẽ duyệt theo tiêu chí từ cao đến thấp của điểm TBC các học phần chuyên ngành.
Cách thức đăng ký Khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp sinh viên xem ở file đính kèm.