Fall 2022 Exam Schedule

Fall 2022 Exam Schedule

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0
  • Lịch sẽ tiếp tục được cập nhật cho các môn còn lại tại thông báo này
  • Danh sách thi, phòng thi, thời gian cụ thể từng ca thi sẽ được thông sát ngày thi.
    • Cập nhật ngày 16.12.2022: Update lịch phỏng vấn môn EBU, thời gian thi dự kiến của các môn