Thông báo v/v huỷ lớp sau đợt đăng ký tín chỉ

Thông báo v/v huỷ lớp sau đợt đăng ký tín chỉ

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Thông báo v/v huỷ lớp sau đợt đăng ký tín chỉ

Sau đợt đăng ký tín chỉ chính thức (4-7/8/2022), một số lớp có số lượng đăng ký thấp đã bị huỷ (sinh viên xem danh sách ở dưới). Trước ngày đăng ký bổ sung, 16/08/2022, Khoa sẽ thông báo về việc tăng sĩ số hoặc mở thêm lớp để sinh viên đăng ký bổ sung. Những lớp có sĩ số thấp còn lại được tiếp tục giữ đến ngày 16/08/2022. Sau thời hạn trên sẽ tiến hành dồn/huỷ nếu sĩ số không đạt số lượng.


Danh sách lớp tín chỉ bị hủy