Thông báo danh sách thi môn CAL

Thông báo danh sách thi môn CAL

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách thi môn CAL
  • Thời gian: 23/12/2022
    • Ca 1: Từ 13h30 - 14h45
    • Ca 2: Từ 15h - 16h15
  • Địa điểm: 612C, 708C, 712C, 409D3
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.