Thông báo danh sách thi môn PR1-CLC

Thông báo danh sách thi môn PR1-CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn PR1-CLC
  • Thời gian: 30/12/2022, từ 9h40 - 10h55
  • Địa điểm: 302E, 305E
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.