Thông báo danh sách thi môn WPR(IT)

Thông báo danh sách thi môn WPR(IT)

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách thi môn WPR(IT)
  • Thời gian: 30/12/2022
    • Ca 1: từ 13h30 - 15h
    • Ca 2: từ 15h15 - 16h45
  • Địa điểm: 608C, 612C, 708C
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.