Thông báo v/v hủy lớp học phần và điều chỉnh sĩ số đăng ký

Thông báo v/v hủy lớp học phần và điều chỉnh sĩ số đăng ký

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v hủy lớp học phần và điều chỉnh sĩ số đăng ký

Sau đợt đăng ký chính thức (20-24/12/2022), lớp học phần sau đã bị hủy do sĩ số quá ít:

- Môn 61FIT2PST nhóm 02.2021 - tổ thực hành 04

Các lớp còn lại vẫn tiếp tục cho sinh viên đăng ký bổ sung vào ngày 05/01/2023. Ngoài ra, 1 số nhóm học phần đã được điều chỉnh sĩ số. Sinh viên kiểm tra và đăng ký online vào ngày 05/01/2023