Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 năm 2023

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 năm 2023

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 năm 2023 (xem file đính kèm).
Thời gian nộp hồ sơ từ 16/02 đến hết ngày 27/3/2023. Đề nghị các em nộp hồ sơ đúng thời hạn.