Thông báo v/v khảo sát các học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v khảo sát các học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v khảo sát các học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023
Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đề nghị sinh viên đã tham gia học môn học Quản lý dự án phần mềm (61FIT4SPM) và Phân tích thiết kế hệ thống - Hệ CLC (62FIT3SAD) ở HK1 năm học 2022-2023 thực hiện khảo sát theo đường link sau:
Khảo sát trên là BẮT BUỘC đối với sinh viên đã đăng ký học môn học trên.
Trân trọng.