Thông báo v/v đánh giá rèn luyện HK1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v đánh giá rèn luyện HK1 năm học 2022-2023

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v đánh giá rèn luyện HK1 năm học 2022-2023

Lớp trưởng các lớp triển khai cho thành viên trong lớp làm phiếu đánh giá theo hướng dẫn quy trình như file đính kèm. Lớp trưởng tổng hợp kết quả, biên bản và gửi về VPK P210C.

Deadline: 16h ngày 28/03/2023.