Spring 2022 Exam Schedule

Spring 2022 Exam Schedule

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Spring 2022 Exam Schedule 

  • Phòng thi, danh sách thi chi tiết sẽ được cập nhật trước ngày thi 1 ngày.
  • Đối với những trường hợp đặc biệt(F0 hoặc vấn đề sức khỏe) không thể tham gia thi, sinh viên báo về Khoa trước ngày thi ít nhất 1 ngày.