Thông báo v/v cập nhật thông tin sv K19 phục vụ xét TNđợt tháng 6/2023