Thông báo v/v rà soát sinh viên chưa có CCCD gắn chip