Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019 (xem file đính kèm).