Thông báo v/v công nhận sinh viên được hưởng TCXH, HTCPHT và HTKK năm 2023

Thông báo v/v công nhận sinh viên được hưởng TCXH, HTCPHT và HTKK năm 2023

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v công nhận sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 được hưởng TCXH, HTCPHT và HTKK năm 2023

Quyết định số 1554/QĐ-ĐHHN ngày 31 tháng 5 năm 2023 V/v công nhận sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 được hưởng TCXH, HTCPHT và HTKK năm 2023