Thông báo số v/v rà soát thông tin sinh viên tốt nghiệp phục vụ in bằng cử nhân khóa 2019 - 2023, đợt 1

Thông báo số v/v rà soát thông tin sinh viên tốt nghiệp phục vụ in bằng cử nhân khóa 2019 - 2023, đợt 1

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo số 1764/TB-ĐHHN V/v rà soát thông tin sinh viên tốt nghiệp phục vụ in bằng cử nhân khóa 2019 - 2023, đợt 1 (file đính kèm).

- Thời gian: Từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023. 

- Hình thức: Cập nhật thông tin còn thiếu hoặc thông tin bị sai sót vào mẫu bổ sung sai sót theo link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u47fHJdAOm_LGOnqUIN4uNRxAJu_HjHO/edit?usp=sharing&ouid=115253612562938720768&rtpof=true&sd=true

 

Đề nghị các sinh viên tốt nghiệp đợt 1, tháng 6/2023 (có danh sách kèm theo) kiểm tra, đối chiếu và bổ sung các thông tin còn thiếu.