Quyết định số 1857/QĐ-ĐHHN ngày 22 tháng 6 năm 2023 V/v hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019

Quyết định số 1857/QĐ-ĐHHN ngày 22 tháng 6 năm 2023 V/v hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Quyết định số 1857/QĐ-ĐHHN ngày 22 tháng 6 năm 2023 V/v hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019 (file đính kèm).

Nhà trường dự kiến sẽ chuyển khoản tiền qua tài khoản ngân hàng cho sinh viên từ ngày 26/6 – 30/6/2023.

Trân trọng.