Thông báo v/v dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 21

Thông báo v/v dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 21

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Căn cứ Công văn ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Giải thưởng KOVA về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 21, dành cho sinh viên vượt khó học giỏi, nhà trường thông báo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 21 năm 2023 (thông tin chi tiết xem file đính kèm).

Trân trọng.