Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K21 - CNTT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K21 - CNTT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Học kỳ 1 năm học 2023-2024 Khoa sẽ mở môn học dành cho K21 - Ngành CNTT bao gồm:

  • Các môn bắt buộc áp dụng cho toàn khóa
61FIT3SAD: Phân tích thiết kế hệ thống
61FIT3DBS: Hệ thống cơ sở dữ liệu
61FIT3SS1: Chuyên đề 1

  • Các môn tự chọn áp dụng cho toàn khóa
61FIT3CGR: Đồ họa máy tính (nhóm 01.2021, không đăng ký vào nhóm 02.2021)
61FIT2AIN: Trí tuệ nhân tạo
  • Các môn bắt buộc thuộc các định hướng
61FIT3MUL: Đa phương tiện
61FIT3EBU: Kinh doanh điện tử
61FIT3SE1: Công nghệ phần mềm 1
61FIT3WPR: Lập trình Web (nhóm 01.2021, không đăng ký vào nhóm 02.2021)
61FIT3NPR: Lập trình mạng (Tự chọn cho định hướng CNPM)

Theo đó sinh viên thuộc các định hướng lựa chọn môn học như sau:

  • Định hướng Hệ thống thông tin
Chọn 3 môn bắt buộc + ít nhất 1 môn tự chọn + 2 môn MUL và EBU
  • Định hướng Công nghệ phần mềm
Chọn 3 môn bắt buộc + ít nhất 1 môn tự chọn + 2 môn SE1 và WPR
Sinh viên lưu ý chọn đúng nhóm của ngành mình, nếu đăng ký nhầm sẽ bị hủy đăng ký. Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 24/07/2023. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 26/07/2023. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.