Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K21 - CNTT hệ CLC

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K21 - CNTT hệ CLC

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K21 - CNTT hệ CLC

Học kỳ 1 năm học 2023-2024 Khoa sẽ mở môn học dành cho K21 - Ngành CNTT hệ CLC bao gồm:

  • 62FIT3AIN: Trí tuệ nhân tạo
  • 62FIT3SAD: Phân tích thiết kế hệ thống
  • 62FIT3DBS: Cơ sở dữ liệu
  • 62FIT3SEN: Công nghệ phần mềm
  • 62FIT3WPR: Lập trình Web
  • 62FIT3SS1: Chuyên đề 1
Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 24/07/2023. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 26/07/2023. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.