Thông báo danh sách sinh viên K20 làm khóa luận tốt nghiệp

Thông báo danh sách sinh viên K20 làm khóa luận tốt nghiệp

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách sinh viên K20 làm khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên đã đăng ký ở form nhưng nằm ngoài danh sách đính kèm đăng ký học môn thay thế khóa luận vào ngày 05/08/2023. Sinh viên có thắc mắc gửi email qua địa chỉ: phuonghv@hanu.edu.vn