Quyết định kèm danh sách số 3111/QĐ-ĐHHN ngày 22 tháng 9 năm 2023 v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019

Quyết định kèm danh sách số 3111/QĐ-ĐHHN ngày 22 tháng 9 năm 2023 v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Quyết định kèm danh sách số 3111/QĐ-ĐHHN ngày 22 tháng 9 năm 2023 v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019 (xem file đính kèm).

Nhà trường dự kiến sẽ chuyển khoản tiền học bổng vào tài khoản của sinh viên từ ngày 26/9 đến30/9/2023.