Thông báo về việc ghép hồ sơ sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy khóa 2023-2027

Thông báo về việc ghép hồ sơ sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy khóa 2023-2027

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo: Nhà trường đề nghị tất cả các sinh viên học tiến độ nhanh K23 hoàn thành thông tin cá nhân theo link sau để thực hiện việc ghép hồ sơ sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy khóa 2023-2027, deadline: 26/10/2023. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/128nsg0HgZ6XNetZ_1wDHKwlCPM3_YTaS/edit?fbclid=IwAR3JfVg7I4adnME5Op5g_N5qf-_2rKdJZ6JjPWbHntUmRbDjaGACGUHCNlk#gid=896621358