Thông báo về việc ghép hồ sơ sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy khóa 2023-2027

Thông báo về việc ghép hồ sơ sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy khóa 2023-2027

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo: Nhà trường đề nghị tất cả các sinh viên học tiến độ nhanh K23 hoàn thành thông tin cá nhân theo link sau để thực hiện việc ghép hồ sơ sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy khóa 2023-2027, deadline: 26/10/2023. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/128nsg0HgZ6XNetZ_1wDHKwlCPM3_YTaS/edit?fbclid=IwAR3JfVg7I4adnME5Op5g_N5qf-_2rKdJZ6JjPWbHntUmRbDjaGACGUHCNlk#gid=896621358