Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2022 học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2022 học kỳ 1 năm học 2022-2023

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2022 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Thông báo kèm theo). Đề nghị các em nộp hồ sơ đúng thời hạn.