Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại học Hà Nội

Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại học Hà Nội

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo “Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại học Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 4034/QĐ-ĐHHN ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng (chi tiết xem file đính kèm).

Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 2 năm học 2023-2024 và thay thế Hướng dẫn số 278/HD-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.