Thông báo v/v cử sinh viên tham dự Tọa đàm với chủ đề “Gen Z định hướng nghề nghiệp như thế nào?”

Thông báo v/v cử sinh viên tham dự Tọa đàm với chủ đề “Gen Z định hướng nghề nghiệp như thế nào?”

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v cử sinh viên tham dự Tọa đàm với chủ đề “Gen Z định hướng nghề nghiệp như thế nào?”
Thời gian: 13h30-16h30 thứ Tư, ngày 16/11/2022.
Khoa sẽ cử mỗi lớp 01 lớp trưởng, 01 lớp phó tham dự chương trình. Đề nghị ban cán sự các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này. Danh sách như file đính kèm.