THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

I. Kế hoạch ĐKHP học kỳ I năm học 2022 - 2023:
1. Các đơn vị đào tạo xây dựng Thời khóa biểu (TKB), kế hoạch đăng ký mở lớp và chuyển Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản trị trước 17h00 ngày 25/7/2022.
theo lịch sau:2. Sinh viên các khóa xem danh sách các học phần được mở trong học kỳ này, đăng ký học phần trực tuyến tại website http://qldt.hanu.vn
Đợt đăng ký chính thức
1. Khóa 2019 và các khóa trước: 04/8/2022
2. Khóa 2020: 05/8/2022
3. Khóa 2021: 06/8/2022
4. Tất cả các khóa: 07/8/2022
Đợt đăng ký bổ sung (Chỉ được đăng ký thêm, không được hủy)
Ngày 16/8/2022
Lưu ý: Thời gian đăng ký: Từ 8 giờ 00 đến 24 giờ 00.
- Kết thúc đợt đăng ký chính thức, Nhà trường sẽ hủy các lớp không đủ số lượng sinh viên đăng ký. Sinh viên cần phải kiểm tra TKB để biết chính xác kết quả đăng ký và đăng ký bổ sung (nếu có nguyện vọng).
- Đối với các lớp học phần đã hết chỗ, Nhà trường sẽ căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên và các điều kiện khác để mở thêm lớp trong đợt đăng ký bổ sung.
3. Cố vấn học tập (CVHT) duyệt kết quả đăng ký từ ngày 08 và 09/8/2022.