Thông báo v/v cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2021-2022

Thông báo v/v cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2021-2022

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Quyết định kèm danh sách số 3577/QĐ-ĐHHN ngày 09 tháng 12 năm 2022 v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021. Nhà trường sẽ chuyển khoản tiền học bổng vào tài khoản của sinh viên từ ngày 12/12 đến 14/12/2022