Thông báo danh sách thi môn POP

Thông báo danh sách thi môn POP

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0
Thông báo danh sách thi môn POP
  • Thời gian: 20/12/2022
    • Ca 1: Từ 14h-15h
    • Ca 2: Từ 15h10 - 16h10
    • Ca 3: Từ 16h20 - 17h20
  • Địa điểm: 410C, 412C, 105D1, 106D1
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.