Thông báo danh sách thi môn POP-CLC

Thông báo danh sách thi môn POP-CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0
Thông báo danh sách thi môn POP-CLC
  • Thời gian: 20/12/2022 từ 16h20 - 17h20
  • Địa điểm: 412C, 105D1, 106D1
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.