Thông báo danh sách thi môn JSD

Thông báo danh sách thi môn JSD

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn JSD
  • Thời gian: 26/12/2022, từ 14h30 - 16h00
  • Địa điểm: 501B, 502B
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.