Thông báo danh sách thi môn DBS

Thông báo danh sách thi môn DBS

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách thi môn DBS
  • Thời gian: 27/12/2022
    • Ca 1: từ 8h - 9h
    • Ca 2: từ 9h15 - 10h15
  • Địa điểm: 608C, 612C, 708C, 712C, 302E
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.