Thông báo danh sách thi môn DBS-CLC

Thông báo danh sách thi môn DBS-CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn DBS-CLC
  • Thời gian: 27/12/2022, từ 9h15 - 10h15
  • Địa điểm: 708C, 712C
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.