Thông báo danh sách thi môn AIN-CLC (Nhóm 02)

Thông báo danh sách thi môn AIN-CLC (Nhóm 02)

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn AIN-CLC (Nhóm 02)
  • Thời gian: 27/12/2022, từ 14 - 15h
  • Địa điểm: 712C
Danh sách phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.