Thông báo danh sách thi môn NPR

Thông báo danh sách thi môn NPR

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn NPR

  • Thời gian: 04/01/2023, từ 14h-15h30
  • Địa điểm: 105D1, 106D1, 417C
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.