Thông báo danh sách thi môn CCM

Thông báo danh sách thi môn CCM

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn CCM

  • Thời gian: 04/01/2023, từ 9h-10h
  • Địa điểm: 105D1, 106D1
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.