Thông báo danh sách thi môn SPM

Thông báo danh sách thi môn SPM

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn SPM

  • Thời gian: 03/01/2023
    • Ca 1: từ 8h30 - 9h30
    • Ca 2: từ 9h45 - 10h45
  • Địa điểm: 105D1, 106D1
Danh sách chia phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi bắt đầu thi không được tham gia thi.