Spring 2023 Timetable (05.02.2023)

Spring 2023 Timetable (05.02.2023)

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0
  • Ver 1.1: Update phòng học các lớp Lec và lớp CLC từ ngày 30/01 - 04/02/2023
  • Ver 1.3: Update phòng học lớp Tut
    • Các lớp màu cam trong file sẽ học Online qua Teams(bao gồm môn 61FIT3SS2 và 61MME3SM2)
    • Môn 62FIT3SS2 sẽ học offline như các môn học khác