Thông báo V/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa (Dành cho sinh viên Khóa 2020-2024 và 2021-2025)

Thông báo V/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa (Dành cho sinh viên Khóa 2020-2024 và 2021-2025)

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo V/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa (Dành cho sinh viên Khóa 2020-2024 và 2021-2025) (xem file đính kèm).
Link học Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa sẽ được thông báo cụ thể sau.
Trân trọng.