Thông báo số 750/TB-ĐHHN v/v xét chọn sinh viên nhận học bổng của Bệnh viện mắt Sài Gòn - Hà Nội