Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 năm 2023

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 năm 2023

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021 và 2022 năm 2023 (thông tin chi tiết xem file đính kèm).