Thông báo lịch học học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên chính quy khóa 2022 -2026, đợt tháng 6 năm 2023