Spring 2021 Timetable (Updated 17.03.2021)

Spring 2021 Timetable (Updated 17.03.2021)

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Spring 2021 Timetable

  • Update 10/01/2021: Phòng Lec tuần từ 11-16/01/2021
  • Update 17/01/2021: Đổi phòng Lec PR2 - B, cập nhật phòng học các lớp Tut
  • Update 21/01/2021: Cập nhật phòng học SS207
  • Update 17/03/2021: Ver 1.5