Thông báo Nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Đăng ký quy đổi điểm năm học 2022 - 2023

Thông báo Nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Đăng ký quy đổi điểm năm học 2022 - 2023

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Thông báo này dành cho sinh viên Khóa 2019 và các khóa trước ngành CNTT và ngành TT ĐPT đã tham gia Thực tập tốt nghiệp hoặc Học cùng doanh nghiệp trong năm học 2022 - 2023,

I. Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 theo các đợt:

 • Chương trình học cùng doanh nghiệp đợt 1 (tháng 6 - 12/2022)
 • Chương trình học cùng doanh nghiệp đợt 2 (tháng 1 - tháng 5/2023)
 • Chương trình thực tập thông thường dành cho sinh viên ngành CNTT và ngành TT ĐPT trong năm học 2022 - 2023
 thực hiện các công việc sau:

 1. Điền form Tổng hợp thông tin thực tập năm học 2022 - 2023 tại link: https://forms.gle/cVrGCn1vWXTpRvbQ7
  Thời hạn: 14/05/2023. Khoa sẽ đối chiếu thông tin do sinh viên cung cấp trong form này để nhận và chấm điểm báo cáo.
 2. Xin đánh giá của đơn vị thực tập theo mẫu phiếu gửi kèm thông báo này (file TEMPLATE_FIT_Internship_Evaluation_Form_2023.doc). Phiếu đánh giá phải có đầy đủ các mục thông tin theo yêu cầu, phải có chữ ký của người hướng dẫn/hoặc đại diện của đơn vị thực tập và có dấu của đơn vị thực tập.
 3. Viết báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo gửi kèm thông báo này (file TEMPLATE_FIT_Internship_Report_2023.docx). Báo cáo thực tập phải được điền đầy đủ các mục thông tin theo yêu cầu, phải có chữ ký của người hướng dẫn/hoặc đại diện của đơn vị thực tập và có dấu của đơn vị thực tập. Khoa không quy định số trang tối thiểu của báo cáo thực tập, nhưng báo cáo thường có số trang từ 13 - 15 trang.
 4. Nộp phiếu đánh giá và báo cáo thực tập tại Văn phòng khoa P.210C. Sinh viên nộp trong giờ hành chính, thời hạn nộp phiếu đánh giá và báo cáo thực tập: 16h ngày 24/05/2023


II. Đăng ký công nhận điểm dành cho sinh viên tham gia chương trình Học cùng doanh nghiệp năm học 2022 - 2023:

 • Chương trình học cùng doanh nghiệp đợt 1 (tháng 6 - 12/2022)
 • Chương trình học cùng doanh nghiệp đợt 2 (tháng 1 - tháng 6/2023) - chỉ dành cho sinh viên thực tập tại HCL Việt Nam
Sinh viên tham khảo danh sách học phần và hướng dẫn trong file gửi kèm thông báo này (file Danh sach hoc phan quy doi.pdf) và đăng ký học phần quy đổi tại link: https://forms.gle/dEU3H3rpgsZivJaD6

Thời hạn: Ngày 14/05/2023.

Lưu ý:

 • Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của các học phần đã đăng ký (bao gồm cả học phí của học phần Thực tập tốt nghiệp)
 • Sinh viên đã đăng ký học một học phần trên Trang quản lý đào tạo và đang học trong kỳ Spring 2023, được sử dụng kết quả của Chương trình Học cùng doanh nghiệp làm kết quả học tập của học phần này. Trong trường hợp này, sinh viên chỉ nộp học phí của học phần một lần.


III. Sinh viên có ý kiến, câu hỏi liên quan đến các yêu cầu ở trên, liên hệ với Thày Thắng, P.212C, email: nxthang@hanu.edu.vn.


Khoa CNTT