Thông báo xét hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ57 (Đối tượng: sinh viên dân tộc rất ít người)