Thông báo v/v cử SV Khoa CNTT tham dự Buổi nói chuyện chuyên đề của Chủ tịch Đại học Queensland, Australia

Thông báo v/v cử SV Khoa CNTT tham dự Buổi nói chuyện chuyên đề của Chủ tịch Đại học Queensland, Australia

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v cử SV Khoa CNTT tham dự Buổi nói chuyện chuyên đề của Chủ tịch Đại học Queensland, Australia:
Đề nghị 45 sinh viên (danh sách kèm theo) được cử tham dự Buổi nói chuyện chuyên đề của Chủ tịch Đại học Queensland, Australia có mặt đầy đủ và đúng giờ vào lúc 15h15' thứ Sáu, ngày 02/6/2023 tại Hội trường A1, trường Đại học Hà Nội.
Đề nghị các em thực hiện nghiêm túc thông báo này.
Cảm ơn các em.