Thông báo v/v chuyển sang hệ thống web mới của Khoa CNTT

Thông báo v/v chuyển sang hệ thống web mới của Khoa CNTT

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v chuyển sang hệ thống web mới của Khoa CNTT

Từ ngày 05/09/2022, Khoa sẽ đưa vào sử dụng hệ thống FIT Portal mới tại địa chỉ: lms.fit.hanu.vn

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống lms mới bằng tài khoản:

ID: Mã sinh viên

Pass: 1

Lưu ý:

- Sinh viên đổi mật khẩu sau khi đăng nhập

- Không đổi thông tin profile cá nhân

- Enrollment password của từng môn sẽ được giáo viên giảng dạy cung cấp