Thông báo về việc triệu tập nam sinh viên khoá 2021- 2025 nhập học chưa nộp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự

Thông báo về việc triệu tập nam sinh viên khoá 2021- 2025 nhập học chưa nộp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo về việc triệu tập nam sinh viên khoá 2021- 2025 nhập học chưa nộp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự (thông tin chi tiết xem file đính kèm).